Metsäurakoinnin omavalvonta

PEFC sertifiointi vaatii metsäurakointiin laadun seurantaa, jonka urakoitsijat toteuttavat omavalvonnalla.
Lomakesovelluksellamme voi kerätä omavalvontatietoja suoraan matkapuhelimella maastossa. Tiedot tallentuvat tietokantaan, josta ne tuotetaan selkeiksi raporteiksi.

Omavalvontalomakkeet räätälöidään asiakkaan tarpeisiin

Omavalvontasovellus räätälöidään aina valmiiksi asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Erilaisia omavalvontaosioita voi olla yksi tai useita, jos metsäurakointia tehdään useissa työlajeissa. Tiimeille voidaan luoda omanlaisensa omalvontaosiot. Kaikille löytyy sopiva ratkaisu.

Edullinen käyttää

Saat mobiilit omavalvontalomakkeet käyttöösi kertamaksulla. Hinta muodostuu valitsemasi kokonaisuuden mukaan.

Foresoft hoitaa järjestelmän ylläpidon edullisella vuosisopimuksella. Pienet muutokset, kuten esimerkiksi urakoitsijoiden vaihtumiset tai lisälomakekohdat, hoituvat nopeasti ja sisältyvät vuosimaksuun. Kun lomakkeisiin tehdään tilattuja muutoksia, ne tulevat voimaan urakoitsijoiden sovellusosioon heti ilman erillistä päivitystä.

Lataa esite: Mobiilit omavalvontalomakkeet

Kerromme mielellämme lisää

Ota yhteyttä, niin toteutetaan teille sopiva kokonaisuus mobiileja maastolomakkeita ja omavalvontaraportteja.

www.metsamappi.fi sivustolla esittelemme tarkemmin MetsäMappi tuoteperheen lomakesovelluksia.

PEFC Sertifikaatin kriteeri 5: Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla on käytössään laadunseuranta työn laadun hallintaan metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä.

Indikaattorit

Metsänhoitotöitä toteuttavilla toimijoilla on laadunseuranta laadun varmistamiseen metsänhoitotöissä. Metsänomistajan ja toimijoiden metsäpalvelusopimuksissa on edellytetty, että toimijalla on käytössään laadunseuranta työn laadunvarmistamiseen.

Määritelmät

Toimijoilla tarkoitetaan metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavia yrityksiä kuten metsänhoitoyhdistyksiä, metsäyhtiöitä ja metsäpalveluyrittäjiä. Työn laadunseurannalla tarkoitetaan menettelytapaa, jolla osoitetaan tehdyn työn laatu asetettuihin vaatimuksiin nähden. Laadun seuranta voi olla työn toteuttajan tekemää omavalvontaa ja/tai ulkopuolisen tahon tekemää seurantaa. Metsänhoitotöihin luetaan kuuluviksi seuraavat työlajit: maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus.